افراد


 
 • سهیلا اقلیدی
 • 82883241
 • اقدس اکبری
 • 82883223
 • مريم امام وردی
 • 82883264
 • معصومه پدرام پورهاشمی
 • سميره تاجيان
 • مرتضي جانجانی
 • 82883792
 • دکتر علی جعفریان دهکردی
 • مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه ها
 • 82884918
 • بهنام جهانگیری
 • 82883244
 • منصوره حدادی
 • 82883792
 • سید خسرو حسینی
 • 82883213
 • میرزایی حمیدرضا
 • محمد دانشور
 • 82883794
 • شهلا راهی
 • 82884104
 • فرزانه زاهدی
 • 82883091
 • مسعود سمياری
 • 82884101
 • مهرانگیز صابر
 • 82884055
 • مهرانگيز صالحی
 • مهری علیزاده
 • 82883794
 • پوراندخت فرزاد
 • 82883163
 • نعيمه فرهادی
 • 82884154
 • مجتبی فلاح
 • زهرا کاظمی شمامی
 • 82883291
 • عبداله كريمي آذر
 • 82883267
 • احمد گودرزی
 • 82883244
 • محسن لقماني
 • 82883115
 • افسانه محمدی
 • 82883018
 • رویا مرادی
 • 82884151
 • سمانه مهدیان رئوف
 • 82884175
 • رجبعلی میرزاخانی
 • فاطمه نعيمي طالقاني
 • 82884055
 • رسول هوشمند
 • 82883217
 • دکتر محمد جوان
 • طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه (مدیر طرح)
 • منیژه زیبای نظام آباد
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی
 • 828873079
 • پوراندخت فرزاد
 • کارشناس امور پژوهشی
 • 82883091
 • عبداله کریمی آذر
 • معاون مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883267
 • محسن لقمانی
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی و مسئول دفتر مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883115
 • رجبعلی میرزاخانی
 • مسئول دفتر معاونت پژوهشی
 • 82882009