زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدعلی محمد مدرس ثانوی زراعت استاد زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی مطالعه تنش‌های محیطی و تغییر اقلیم بر گیاهان زراعی،دارویی ومعطر
زین العابدین طهماسبی سروستانی زراعت دانشیار زراعت جنبه ‌‌های به زراعی گیاهان زراعی اثر تنش‌های محیطی بر گیاهان
علی سروش زاده زراعت دانشیار زراعت مطالعه تأثیر عناصر غذایی وهورمون ها برگیاهان زراعی ودارویی مطالعه کاربرد نانو تکنو لوژی در زراعت
مجید آقاعلیخانی زراعت دانشیار زراعت اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز به زراعی گیاهان دارویی و معطر