زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مجید آقاعلیخانی زراعت دانشیار آگروتکنولوژی(زراعت) اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز به زراعی گیاهان دارویی و معطر
علی سروش زاده زراعت دانشیار آگروتکنولوژی(زراعت) مطالعه تأثیر عناصر غذایی وهورمون ها برگیاهان زراعی ودارویی مطالعه کاربرد نانو تکنو لوژی در زراعت
زین العابدین طهماسبی سروستانی زراعت دانشیار آگروتکنولوژی(زراعت) جنبه ‌‌های به زراعی گیاهان زراعی اثر تنش‌های محیطی بر گیاهان
سیدعلی محمد مدرس ثانوی زراعت استاد آگروتکنولوژی(زراعت) فیزیولوژی گیاهان زراعی مطالعه تنش‌های محیطی و تغییر اقلیم بر گیاهان زراعی،دارویی ومعطر