ارتباط با ما


 
  • آدرس: اتوبان تهران - كرج، كيلومتر 17، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزی
  • صندوق پستی: 336-14115
  • تلفن: 44580500
  • دورنگار: 44196524
  • Email: dean-gri@modares.ac.ir
  • Website: Agr.modares.ac.ir