شرح وظایف


 
  • دريافت و ثبت و توزيع نامه هاي وارده و صادره
  • توزيع و ارجاع نامه هاي دريافتي به واحدهاي داخلي
  • تكثير بخشنامه ها و اطلاعيه هاي داخلي كه از سوي رييس دانشگاه و ساير مسئولين صادر مي گردد
  • دريافت و مخابره و ارسال كليه دورنويس ها
  • طبقه بندي و كدبندي و بايگاني كليه نامه ها، دورنويس ها و ساير اسناد بر اساس نامه هاي رسيده و بخشنامه هاي ارسالي
  • همكاري با دفتر رياست دانشگاه و ... در تشكيل پروندههاي راكد و امحاء اوراق زائد و غيرضروري در دبيرخانه
  • نظارت كامل در امور نامه هاي اداري و ارجاع آنها به واحدهاي مربوط و مراقبت در حسن صدور آنها
  • همكاري با مديريت تشكيلات و بهبود روشها دانشگاه در خصوص مكانيزه نمودن بايگاني و كدبندي مكاتبات