سایت‌های مرتبط


 

انجمن دولتی بهداشت صنعتی امریکا
ACGIH: American Conference of Govermental Industerial Hygieists
http://www.acgih.org/home.htm
یکی از سازمان‌های مهم در توسعه استانداردهای مواجهه شغلی ACGIH می‌باشد. استانداردهای ACGIH حد آستانه مجاز TLV را نشان می‌دهد که در تمام کشورها قابل قبول است.
مهمترین مطالب یافت شده در این سایت مقادیر مربوط به BELS & TLVS مي باشد.

1-1- حد آستانه مجاز شغلي (TLV:Threshold limit values)
TLV بیان کننده غلظتی از ماده شیمیایی می‌باشد، بطوریکه تماس مستمر با این غلظت باعث ایجاد عارضه نامطلوبی نگردد.

1-2- شاخص تماس بیولوژیک (BEL:Biological Exposuer level)
شاخص تماس بیولوژیک ابزاری است برای ارزیابی میزان تماس افراد با مواد شیمیایی. در نتیجه پایش بیولوژیک، تماس کلی افراد با مواد شیمیایی موجود در محیط کار از طریق اندازه‌گیری شناساگرهای مناسب در نمونه‌های بیولوژیک در زمان‌های مشخص حاصل می‌‌شود.

2- اداره ایمنی و بهداشت صنعتی امریکا
OSHA: Occupational Safety & Health Administration
http://www.osha.gov

OSHAبه عنوان مرکز کنترل بیماری‌ها ناشی از کار شناخته می‌شود. (دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی) با مراجعه به این سایت می‌توان آیین‌نامه‌های ایمنی مشاغل مختلف،اطلاعاتی پیرامون شناسایی مخاطرات شغلی و روشهای نمونه برداری و آنالیز مواد شیمیایی در محیط کار را به‌‌دست آورد.

3- موسسه ملی بهداشت و ایمنی آمریکا

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health
http://www.cdc.gov/niosh

توجه ویژه NIOSHتحقیق درمورد عوامل ایجاد بیماریهای شغلی و منابعی است که منجر به افزایش آنها می‌باشد، در این سایت نیز امکان دستیابی به روشهای نمونه برداری و آنالیز مواد شیمیایی و همچنین اطلاعات مربوط به برگه‌های ایمنی مواد شیمیاییMSDS) ) در دسترس می‌باشد.

4- مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
این سایت به معرفی جایگاه مرکز سلامت محیط و کار در نظام سلامت کشور ، آخرین اخبار و اطلاعات از برنامه‌ها و فعالیتهای مرکز سلامت می‌پردازد.
http://www.markazsalamat.ir

5- آژانس حفاظت از محیط زیست
EPA: Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/epahome/aboutepa.htm
رسالت EPA حفاظت از منابع محیط زیست و سلامت انسان‌ها می‌باشد.در این سایت اطلاعات مربوط به پژوهش‌های محیط زیستی، روشهای نمونه برداری محیطی و سایر موارد مرتبط با محیط زیست و سلامت انسان‌ها یافت می‌‌شود.

6- سازمان بهداشت جهانی

WHO: World Health Organization
http://www.who.int/about/en
WHO مسئولیت سرپرستی و سازماندهی بهداشت جهان را به عهده دارد. همین‌طور مسئول بهینه‌سازی، تهیه برنامه مدیریت سلامت جهانی، تنظیم تقویم و اسناد مربوط به بهداشت و سلامت، به‌روز کردن آمار و استانداردها جهانی و تهیه و تنظیم پشتیبانی‌های فنی برای همه کشورها می‌باشد.

7- موسسه بین المللی بهداشت
NIH: National Institutes of Health
http://www.nih.gov/about/index.html
NIH در زمینه پژوهش‌ها و برنامه‌های مهم پزشکی که باعث ارتقاء سطح سلامت و جلوگیری از مرگ ومیر انسان‌ها می‌شود، فعالیت می‌کند. تحقیقات این موسسه بیشتر در زمینه بهداشت کودکان و جوانان، بهداشت سالمندان و بهداشت زنان و راههای بهبود زندگی آنها می‌باشد.

8- مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها
CDC: Center for Disease Contol and Prevention
http://www.cdc.gov
این مرکز در زمینه شناسایی، پیشگیری و کنترل بیماری‌ها فعالیت می‌کند.