معاون پژوهش و فناوری


 

مسعود رضائی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی