افراد


 
  • دکتر محمد جوان
  • طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه (مدیر طرح)
  • رجبعلی میرزاخانی
  • مسئول دفتر معاونت پژوهشی
  • 82882009